0 0 บาท

You have no items in your shopping cart.

0 0 บาท

You have no items in your shopping cart.

SERVICE PLUS WARANTYSERVICE PLUS Warrantyการชำระเงิน


ลูกค้าเครื่องรับประกัน DJI 13 STORE ได้ส่วนลด 50% เหลือ 1,500
ลูกค้าซื้อจากที่อื่น ซื้อราคา 3,000 บาท
เลขบัญชีสำหรับโอนเงินสั่งซื้อ
ชื่อบัญชี บริษัท หนึ่งสาม สโตร์ จำกัด
0141161849 ธนาคารกสิกรไทย สาขา ประดิษฐ์มนูธรรม1. เงื่อนไขการรับประกัน

1. การรับประกันสินค้า จะรับประกันความเสียหายของสินค้าภายใต้การใช้งานที่ถูกวิธีและเป็นความเสียหายที่เกิดขื้นจากความผิดพลาดในการผลิตเท่านั้น ไม่รวมการสูญหาย
2. สินค้าที่ได้รับความเสียหายดังที่กล่าวข้างต้น จะทำการซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ชิ้นส่วนให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ขี้นอยู่กับเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
2.1 ลูกค้าต้องลงทะเบียนเพื่อ ขอรับการประกันสินค้า Service Plus Warranty ลูกค้าต้องแสดงบัตรประกันสินค้าต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้งที่นำสินค้าเข้ารับบริการโดยบัตรรับประกันนั้นต้องกรอกรายละเอียดครบถ้วน (คิดว่าต้องมีหลักฐานยืนยันตัวตน)
2.2 ความเสียหายที่เกิดจากการใช้สินค้าที่ไม่ถูกวิธี เช่น การใช้อุปกรณ์อะไหล่หรือชิ้นส่วนอื่นๆ ที่ไม่เหมาะสมหรือเข้ากัน หรือการนำสินค้าของบริษัทไปดัดแปลงแก้ไขเพิ่มเติม
2.3 ฝ่าฝืนคำแนะนำการใช้งานด้วยความประมาท เหตุสุดวิสัย หรือความเสียหายที่เกิดจากสาธารณภัย หรือภัยธรรมชาติเช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว เป็นต้น ความเสียหายดังกล่าวนั้นอยู่นอกเหนือการรับประกันตามเงื่อนไข
2.4 การรับประกันนี้เป็นการรับประกันความชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้นกับตัวสินค้าเท่านั้น ดังนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าต่อบุคคลหรือทรัพย์สินหรือการธุรกิจใดๆ ของลูกค้า
3.ลูกค้าต้องมี Flight Records ในการตรวจสอบความผิดพลาดหรือปัญหาที่เกิดขึ้น

2. เงื่อนไขการยกเว้นการรับประกัน (ไม่อยู่ในการคุ้มครอง)

1. เกิดปัญหาหรือความเสียหายจากไฟไหม้ที่เกิดจากปัจจัยที่ไม่ใช่การผลิต
2. ความเสียหายที่เกิดจากการดัดแปลงถอดแยกชิ้นส่วนหรือการเปิดตัวเครื่องที่ไม่ได้รับอนุญาตตาม คำแนะนำหรือคู่มืออย่างเป็นทางการ
3. ความเสียหายจากน้ำหรือความเสียหายอื่น ๆ ที่เกิดจากการติดตั้งที่ไม่เหมาะสมการใช้งาน ที่ไม่ถูกต้องหรือการใช้งานที่ไม่สอดคล้องกับคำแนะนำหรือคู่มืออย่างเป็นทางการ
4. ความเสียหายที่เกิดจากผู้ให้บริการที่ไม่ได้รับอนุญาต
5. ความเสียหายที่เกิดจากการดัดแปลงวงจร ที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือการใช้แบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จในทางที่ผิด
6. ความเสียหายที่เกิดจากการบินที่ไม่ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำด้วยตนเอง
7. ความเสียหายที่เกิดจากการทำงานในสภาพอากาศเลวร้าย (เช่นลมแรง, ฝน, พายุทราย / ฝุ่น ฯลฯ)
8. ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ในสภาพแวดล้อมที่มีสัญญาณรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า (เช่นในพื้นที่ทำเหมืองหรือใกล้กับเสาส่งสัญญาณวิทยุ, สายไฟฟ้าแรงสูง, สถานีไฟฟ้าย่อย ฯลฯ )
9. ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ในสภาพแวดล้อมที่ได้รับการรบกวนจากอุปกรณ์ไร้สายอื่น ๆ (เช่นเครื่องส่งสัญญาณวิดีโอ downlink สัญญาณ Wi-Fi ฯลฯ )
10. ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำหนักมากกว่า น้ำหนักปลอดภัยตามที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน
11. ความเสียหายที่เกิดจากการบังคับบิน ด้วยส่วนประกอบหรือชิ้นส่วนที่มีความเสียหายไม่สมบูรณ์
12. ความเสียหายที่เกิดจากความไม่เข้ากัน หรือการได้รับการรองรับที่ไม่ได้รับอนุญาตจากโปรแกรมอื่นๆ
13. ความเสียหายจากการใช้งานที่ไม่ได้ใช้งานร่วมกับแอพพลิเคชั่นที่บริษัทเป็นผู้ผลิต
14. ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานเครื่องด้วยแบตเตอรี่ที่มีประจุต่ำหรือมีข้อบกพร่อง
15. การใช้ทำงานอย่างต่อเนื่อง หรือปราศจากข้อผิดพลาดของผลิตภัณฑ์
16. การสูญเสียหรือความเสียหายต่อข้อมูลของคุณโดยผลิตภัณฑ์
17. ผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนที่มีฉลากระบุ มีการเปลี่ยนแปลงหรือถูกลบฉลากออก
18. ผลิตภัณฑ์ที่มีการซ่อมแซมโดยเกิดจากความผิดพลาดของผู้ใช้งาน

3. การขอรับประกัน

1. แสดงหลักฐานการลงทะเบียน Service Plus Warranty ทุกครั้ง ที่เข้ามารับบริการ
2. นำส่งผลิตภัณฑ์ที่เสียหาย ที่ Serial Number ตรงกับใบ Warranty มาที่ศูนย์บริการ
3. ระบุอาการเสีย หรือปัญหาที่พบ และรายละเอียดอื่นๆอย่างระเอียดตามแบบฟอร์มของบริษัท